Kết luận Thanh tra tỉnh Hải Dương đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Giang.Nợ xây dựng cơ bản hơn 150 tỷ đồng

Mới đây, Thanh tra tỉnh Hải Dương đã ban hành kết luận thanh tra về việc thu, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án, công trình đã được nghiệm thu, quyết toán đến 31/12/2019, tại UBND huyện Ninh Giang và UBND các xã, thị trấn.

Trong đó, kết luận của Thanh tra tỉnh Hải Dương chỉ rõ trong lĩnh vực thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Giang ngoài một số ưu điểm còn để xảy ra nhiều hạn chế, sai sót.

Theo đó, Đoàn Thanh tra kiểm tra xác xuất tại 11 đơn vị là chủ đầu tư, gồm: UBND huyện Ninh Giang; 10 UBND xã thuộc huyện Ninh Giang, gồm 30 dự án, công trình, với tổng giá trị quyết toán là 121,774 tỷ đồng (trong đó: giá trị xây lắp là 108, 542 tỷ đồng; chi phí khác là 13,232 tỷ đồng).

Theo kết luận, về công tác chuẩn bị đầu tư có những hạn chế, thiếu sót như khởi công các công trình mới, hầu hết chủ đầu tư là các xã chưa có nguồn vốn ngay trong tài khoản mà căn cứ vào kế hoạc dự kiến đấu giá đất. Khi kế hoạch thu tiền sử dụng đất chưa đảm bảo hoặc hụt thu dẫn đến nợ đọng xây dựng cơ bản.

Tính đến 31/01/2020, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Giang nợ xây dựng cơ bản là 151,6 tỷ đồng, trong đó nhiều xã nợ xây dựng cơ bản lớn, như: xã Hồng Dụ nợ 22,5 tỷ đồng; xã Ứng Hòe 34,9 tỷ đồng; xã Tân Hương 13 tỷ đồng.

: Nhiều sai sót diễn ra trong việc thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Giang. Ảnh Thành Chung

Nhiều sai sót diễn ra trong việc thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Giang. Ảnh Thành Chung

Trong giai đoạn thực hiện đầu tư, về khảo sát xây dựng, chủ đầu tư giám sát công tác khảo sát xây dựng còn chưa chặt chẽ, chưa có văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu báo cáo khảo sát, chưa phê duyệt dự báo cáo khảo sát là chưa đảm bảo quy định.

Ngoài ra, trong công tác lập, thẩm tra thiết kế dự toán, phần lớn hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán không có thuyết minh số liệu kết quả tính toán dùng để thiết kế kết cấu chịu lực chính của công trình; không lập thiết kế biện pháp thi công chi tiết đối với công tác đào, đắp đất theo điều kiện hiện trạng phù hợp thực tế của công trình mà phân chia khối lượng thi công bằng cơ giới và thủ công theo tỷ lệ % là không phù hợp, chưa có sơ sở, 30/30  công trình nhà thầu tư vấn thiết kế chưa lập quy trình bảo trì công trình là chưa đảm bảo quy định. Dự toán thiết kế còn tính sai tăng khối lượng, áp dụng sai định mức xây dựng với tổng số tiền 983.436.000đ.

Quyết toán tăng giá trị các công trình

Kết luận thanh tra chỉ ra trong lĩnh vực công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, đơn vị thi công xây dựng, kết luận thanh tra cũng chỉ ra 24/24 công trình do UBND xã làm chủ đầu tư chưa thực hiện việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là chưa đảm bảo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện việc công khai lựa chọn nhà thầu chưa được đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị đinh số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa xác định cụ thể tiến độ thanh toán cho nhà thầu.

Việc thi công, giám sát, nghiệm thu, quyết  toán  xây dựng công trình, về hợp đồng xây dựng của một số công trình chưa quy định cụ thể về xuất xứ, nhãn mác hành hóa của vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình, không lập tiến độ  thi công chi tiết trình chủ đầu tư chấp thuận làm căn cứ thực hiện. Không thực hiện việc thương thảo, hoàn thiện hợp đồng theo quy định tại Điều 19, Nghị định 63, của Chính phủ.

Về tổ chức thi công, giám sát, nghiệm thu, Công tác quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng chưa đảm bảo theo quy định. Thiếu kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm tra chất lượng, kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Việc ghi nhật ký thi công xây dựng công trình chưa đảm bảo theo quy định; Không có văn bản thỏa thuận giữa nhà thầu và chủ đầu tư về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng, nhật ký thi công còn sơ sài, không đánh số trang và đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công, không có xác nhận của chủ đầu tư.

Đối với công tác nghiệm thu, việc quyết toán khối lượng xây lắp hoàn thành giữa chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng còn sai sót dẫn tới quyết toán tăng giá trị các công trình với tổng số tiền là 1,439 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra, trong Công tác quản lý dự án, một số công trình, đơn vị tư vấn chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo hợp đồng như thiếu văn bản báo cáo với chủ đầu tư về mức độ hoàn thành, các khiếm khuyết, chậm trễ tiến độ thực hiện của các nhà thầu; chưa lập tham mưu giúp chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình theo quy định và kế hoạch quản lý ngân sách của công trình, chưa tham mưu với chủ đầu tư về lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình; chưa tham mưu với chủ đầu tư về lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, việc quản lý chất lượng công trình còn có thiếu sót như chưa kịp thời phát hiện việc áp sai đơn giá, định mức, nghiệm thu tăng khối lượng hoàn thành như đã nêu trên.

Không chỉ vậy, trong giai đoạn kết thúc đầu tư, thanh toán vốn đầu tư, đưa công trình vào khai thác sử dụng, Công tác lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của một số UBND xã chưa đảm bảo thời gian; việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành một số công trình còn chưa đảm bảo thời gian quy định.

Đặc biệt, UBND xã Quang Hưng đã thanh toán vượt tiền thi công xây lắp Công trình Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường THCS cho Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Đại Dương là 201,2 triệu đồng…

Về biện pháp xử lý, Thanh tra tỉnh Hải Dương kiến nghị biện pháp xử lý về kết quả thanh tra trên như sau: Đối với Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công, rà soát, tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản; đề xuất các giải pháp xử lý nợ động phù hợp với các quy định hiện hành và điều kiện thực tế của địa phương...

Chỉ đạo các UBND các xã; Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Kinh tế - Hạ tầng có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị nộp số tiền 947,2 triệu đồng về tài khoản tạm giữ, chờ xử lý của Thanh tỉnh, giảm trừ quyết toán khi thực hiện quyết toán các công trình với tổng số tiền là 492,3 triệu đồng.

Báo cáo thường vụ huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan. Xem xét, xử lý theo quy định.

Tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các trưởng phòng, ban, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường học và cá nhân liên quan về những hạn chế, thiếu sót qua kết quả thanh tra như đã nêu trên.

Đối với UBND các xã, thị trấn thu hồi số tiền từ các đơn vị thi công về tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh, nghiêm chỉnh chấp hành theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, khắc phụ những tồn tại trên. Đặc biệt UBND xã Tân Quang có trách nhiệm thu hồi số tiền 201,2 triệu đồng của Công ty Cổ phần Đại Dương về ngân sách xã theo quy định. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận