Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến thu, chi tài chính, cho thuê nhà đất... của Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.Tin nên đọc

Thanh tra Chính phủ mới đây đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo, liên kết đào tạo, cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015 - 2019.

Thông báo kết luận đã chỉ ra trong giai đoạn 2015-2019, Viện Hàn lâm thực hiện chưa tốt công tác quản lý tài chính, tài sản, thực hiện các dự án và tổ chức nghiên cứu khoa học, để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm.

3

Trụ sở Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tại Hà Nội.

Các đơn vị trực thuộc chưa thực hiện đúng, đầy đủ các quy chế, quy định của Nhà nước, công tác quản lý tài sản công, thực hiện các dự án, đặc biệt việc cho thuê trụ sở, nhà, đất vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian dài không được chấn chỉnh; việc thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các đề tài còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao; có việc còn làm lãng phí Ngân sách Nhà nước.

1 đơn vị cơ cấu lên tới 33 cấp phòng

Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm chưa xây dựng trình Viện Hàn lâm về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Viện Hàn lâm phê duyệt phương án tự chủ của Văn phòng không đúng quy định chức năng, nhiệm vụ; thực hiện chưa đầy đủ các nội dung về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tại thời điểm thanh tra các đơn vị trực thuộc còn cơ cấu số lượng lớn cấp phòng. Cụ thể 369 cấp phòng/38 đơn vị. Có đơn vị cơ cấu từ 10 đến 15 cấp phòng, có 1 đơn vị cơ cấu lên tới 33 cấp phòng… Cơ cấu nhiều tạp chí và thư viện tại các đơn vị trực thuộc.

Không nộp thuế đầy đủ

Đối với Viện Hàn lâm, trước năm 2017, Viện Hàn lâm lập dự toán thu, nộp Ngân sách Nhà nước hàng năm trong đó số liệu của năm lập dự toán thấp hơn lần thực hiện của năm trước dự toán không bao quát hết các nguồn thu tại một số đơn vị có nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp theo quy định tại các Thông tư hướng dẫn hàng năm của Bộ Tài chính.

Thanh tra Chính phủ cho rằng Viện Hàn lâm đã không lập danh mục dự toán cụ thể cho từng đơn vị; không căn cứ tình hình thực tế của các đơn vị cấp dưới để xây dựng dự toán theo quy chế của Viện Hàn lâm.

Đồng thời, không ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Viện Hàn lâm giao dự toán hàng năm cho các đơn vị trực thuộc còn điều chỉnh bổ sung nhiều lần trong năm, giao dự toán còn chậm gây khó khăn cho đơn vị.

Có trường hợp giao bổ sung dự toán khi chưa thực hiện quyết toán hợp đồng, giao dự toán trước kinh phí của năm sau.

Giao dự toán về văn phòng Viện hàn lâm mang tính dự phòng không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Giao dự toán hoạt động khoa học chung, có nội dung chưa có trong quy định của Nhà nước, tổng số tiền 5.973,482 triệu đồng (Giai đoạn 2015-2018).

Phân bổ dự toán lần đầu hàng năm chậm; phân bổ khi chưa xây dựng phương án cụ thể dẫn đến phải phân bổ nhiều lần mới được phê duyệt. Phân bổ kinh phí mua sắm tài sản hàng năm chưa căn cứ vào nhu cầu thực tế và định mức trang thiết bị của từng đơn vị theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Chưa phát hiện các nội dung không đúng theo quy định của các quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị cấp dưới để xảy ra sai sót nhưng chưa kịp thời chấn chỉnh.

Liên quan đến những đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm, Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra những sai phạm đối với các đơn vị cấp dưới.

Viện Hàn lâm có 12 đơn vị chưa sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định mới của Bộ Tài chính; 8 quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, có một số nội dung không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; không công khai dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Thu kinh phí quản lý đề tài sai trên 1 tỷ đồng

Các ban chức năng tham mưu, dự kiến kế hoạch hàng năm nhưng không gửi văn phòng để lập dự toán, các đề tài nhiệm vụ được chuyển tiếp qua nhiều năm do văn phòng chủ trì nhưng không lập dự toán theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Văn phòng thực hiện thu kinh phí quản lý đề tài không đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trước năm 2017 với tổng số tiền là 1.055,100 triệu đồng.

Đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm là Học viện khoa học xã hội sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước giao để chi tiền lương, phụ cấp cho lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế; thanh toán phụ cấp cho các chức danh không có trong quy định, số tiền 750,45 triệu đồng.

Sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước chi tiền lương, phụ cấp lương cho viên chức, người lao động hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế số tiền 1.241 triệu đồng.

Không xây dựng quỹ nhuận bút, định mức chi tiết thù lao đọc duyệt, biên tập; không tổ chức đấu thầu in tạp chí theo quy định. Hạch toán trích lập các quỹ hoạt động không đúng quy định của Chính phủ số tiền 7.706 triệu; kê khai thuế chưa đầy đủ số tiền 1.962,839 triệu đồng; không đề nghị thu ghi vào ngân sách Nhà nước các khoản thu từ phí, lệ phí theo quy định.

Bảo tàng Dân tộc học nộp không đầy đủ các loại thuế theo quy định số tiền 1.119,314 triệu đồng.

4

Ngoài cho thuê đất để làm quán Cafe thì Bảo tàng dân tộc học không nộp thuế đầy đủ.

Thanh tra Chính phủ xác định, trách nhiệm đối với những khuyết điểm sai phạm về công tác quản lý tài chính thuộc lãnh đạo Viện Hàn lâm phụ trách quản lý tài chính; Ban KH-TC với trách nhiệm tham mưu và các đơn vị trực thuộc có khuyết điểm, sai phạm thời kỳ 2015-2019.

Trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm với tách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, phê duyệt về công tác quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện các dự án đầu tư, nghiên cứu khoa học và tổ chức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ giai đoạn 2015-2019.

Liên quan đến những sai phạm về kinh tế nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu Viện Hàn lâm kiểm điểm theo từng giai đoạn, thời điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đúng quy định của pháp luật đối với cá nhân, tổ chức thuộc các đơn vị tham mưu và các đơn vị trực thuộc có hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong giai đoạn 2015-2019.

Đối với xử lý kinh tế, Viện Hàn lâm chấm dứt việc giao dự toán các nội dung chưa có trong quy định của Nhà nước. Thu hồi số tiền 5.973,482 triệu đồng của 10 đơn vị trực thuộc đã chi không đúng quy định; số tiền 750,45 triệu đồng chi phụ cấp, số tiền 1.241 triệu đồng chi lương lao động hợp đồng của Học viện Khoa học xã hội; số tiền 655,170 triệu đồng chi trả lương của Viện kinh tế; số tiền đã chi cho 7 nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ thường xuyên được phê duyệt dưới dạng đề tài khoa học; số tiền chi cho Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của 37 đề tài cấp Bộ; do chưa tổ chức nghiệm thu nhưng vẫn thanh toán.

Yêu cầu tổ chức chủ trì có trách nhiệm nộp Ngân sách nhà nước phần kinh phí đã được cấp nhưng chưa sử dụng của 18 đề tài cấp Bộ không được nghiệm thu đánh giá.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận