Ngày 6/4, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ TP nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 28/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy.Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nội dung kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và Kế hoạch 122-KH/TU nhằm tạo bước phát triển mới của Đảng bộ TP trong việc đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động và quyết tâm thực hiện thắng lợi kết luận, quy định, kế hoạch trên.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp ủy tiếp thu đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện kết luận, quy định của Trung ương, Thành ủy.

Bên cạnh đó, tổ chức hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương, đơn vị mình. Các cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị Trung ương 4 và các quy định, kết luận của Hội nghị tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận