Phạm Đình Thi - các bài viết về Phạm Đình Thi, tin tức Phạm Đình Thi

Thông tin đánh thuế người có 2,3 nhà là không chính xác!

Theo ông Phạm Đình Thi, thông tin nói từ năm 2017, những người sở hữu từ 2 bất động sản trở lên sẽ phải đóng thuế là không chính xác.

Theo dõi Pháp Luật Plus