Pháp Luật Plus - ông Võ Văn Thưởng - các bài viết về ông Võ Văn Thưởng, tin tức ông Võ Văn Thưởng

ông Võ Văn Thưởng - các bài viết về ông Võ Văn Thưởng, tin tức ông Võ Văn Thưởng

Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1