ông Nguyễn Đức Chung - các bài viết về ông Nguyễn Đức Chung, tin tức ông Nguyễn Đức Chung

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung

HĐND Hà Nội đã thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp bất thường sáng 25/9.

Theo dõi Pháp Luật Plus