ô nhiễm sông Đáy - các bài viết về ô nhiễm sông Đáy, tin tức ô nhiễm sông Đáy

Bao giờ trả lại màu xanh cho sông Nhuệ, sông Đáy?

"Bộ trưởng hứa sau 5 năm sẽ trả lại màu xanh cho 2 con sông này, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm chưa cải thiện".

Theo dõi Pháp Luật Plus

1