ô nhiễm bom - các bài viết về ô nhiễm bom, tin tức ô nhiễm bom

Quốc tế chung tay khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Theo điều tra, hiện nay, tỉnh Bình Định có 40% diện tích đất và tỉnh Quảng Bình có gần 28% diện tích đất còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ.

Theo dõi Pháp Luật Plus