nước thải - các bài viết về nước thải, tin tức nước thải

Từ hôm nay, dùng nước sạch phải trả tiền cả... nước bẩn

Theo quy định, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thải nước thải công nghiệp vào nguồn tiếp nhận nước thải, thải nước thải sinh hoạt là đối tượng chịu phí BVMT.

Theo dõi Pháp Luật Plus