Nội vụ - các bài viết về Nội vụ, tin tức Nội vụ

Tinh giản biên chế 40.500 người

Qua tổng hợp 14 cơ quan Trung ương thì có 9 cơ quan đã thi tuyển với 30 vị trí; 13 địa phương thi tuyển với 109 vị trí.

Theo dõi Pháp Luật Plus