Pháp Luật Plus - nhắc nhở - các bài viết về nhắc nhở, tin tức nhắc nhở

nhắc nhở - các bài viết về nhắc nhở, tin tức nhắc nhở

Chỉ cần cách chức vài vị, công việc sẽ chạy ngay, thưa Phó Thủ tướng!

Nếu cách chức vài ba, thậm chí chỉ một, hai người thôi, công việc sẽ chạy băng băng. Còn nếu chỉ nhắc nhở, khiển trách thì ôi thôi, sẽ “nguyễn y vân”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết