Pháp Luật Plus - NHẠC CỤ DÂN TỘC - các bài viết về NHẠC CỤ DÂN TỘC, tin tức NHẠC CỤ DÂN TỘC

NHẠC CỤ DÂN TỘC - các bài viết về NHẠC CỤ DÂN TỘC, tin tức NHẠC CỤ DÂN TỘC

Tiếng Tù và chào mừng năm mới của người M’Nông

Trước đây tù và được dùng trong chiến tranh để đốc thúc tinh thần quân sĩ, ngày nay Tù và, còn là nhạc cụ truyền thống của một số dân tộc.

Theo dõi Pháp Luật Plus