Pháp Luật Plus - nhà vệ sinh công cộng - các bài viết về nhà vệ sinh công cộng, tin tức nhà vệ sinh công cộng

nhà vệ sinh công cộng - các bài viết về nhà vệ sinh công cộng, tin tức nhà vệ sinh công cộng

Tiêu dùng 72h: Nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang, cỏ mọc kín lối

Tình trạng nhà vệ sinh công cộng xây xong rồi bỏ hoang thậm chí nhiều nhà vệ sinh công cộng thu phí của người dân hiện nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus