UBND thành phố vừa giao UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất khen thưởng thiếu đối với viên chức đạt tiêu chí hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.Yêu cầu UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm điểm. Ảnh: Internet

Yêu cầu UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm điểm. Ảnh: Internet

Đồng thời, UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, xem xét lại việc khen thưởng đối với các trường hợp đạt, không đạt tiêu chí bình xét thi đua khen thưởng năm 2020 tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) quận Bắc Từ Liêm.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kết luận số 43/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và ông Ngô Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm.

Công dân tố cáo ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của công dân đối với ông Ngô Ngọc Vân, nguyên Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận: Gia hạn giải quyết tố cáo lần 2 là trái quy định tại Điều 30 Luật Tố cáo năm 2018 và Điều 3 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; chậm gửi Kết luận số 01/KL-UBND ngày 4/1/2021 kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo theo quy định tại Khoản 3, Điều 35 Luật Tố cáo năm 2018.

Qua xác minh cho thấy, đối với vụ việc của công dân tố cáo ông Ngô Ngọc Vân có 3 nội dung tố cáo phải xác minh có liên quan đến nhiều lĩnh vực nên vụ việc tố cáo trên được xác định là vụ việc đặc biệt phức tạp, đủ điều kiện gia hạn 2 lần theo quy định. Do đó, nội dung công dân tố cáo ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm gia hạn giải quyết tố cáo lần 2 là trái quy định, là tố cáo sai. Tuy nhiên, ngày 15/1/2021 (sau 9 ngày làm việc), Thanh tra quận mới gửi kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo là chậm 4 ngày theo quy định nên cần rút kinh nghiệm.

UBND thành phố kết luận, nội dung công dân tố cáo ông Lưu Ngọc Hà, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm gia hạn giải quyết tố cáo lần 2 trái quy định và chậm gửi kết luận nội dung tố cáo cho người tố cáo, là tố cáo sai.

Tiếp đó, công dân tố cáo ông Ngô Ngọc Vân, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm (nguyên Trưởng Ban QLDA ĐTXD quận) có hành vi trù dập người tố cáo, cụ thể: Không đề xuất trình UBND quận Bắc Từ Liêm khen thưởng cuối năm 2020 cho ông Hoàng Minh Tuệ mặc dù ông Tuệ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng lại khen thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ (ông Lê Xuân Quang).

Qua xác minh cho thấy, theo kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng của Ban QLDA ĐTXD quận năm 2020 thì ông Hoàng Minh Tuệ (viên chức) được đánh giá phân loại là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với ông Lê Xuân Quang (nhân viên hợp đồng), theo kết quả tự đánh giá, xếp loại cuối năm của bản thân ông Quang, được Tổ Vận hành xả thải, Phòng Dịch vụ công ích và Phát triển cụm công nghiệp họp nhất trí thì ông Quang xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt của Ban QLDA ĐTXD quận họp ngày 2/12/2020, hội nghị đã thống nhất đề xuất Giám đốc Ban xếp loại trên cơ sở đánh giá của phòng và theo kết quả đánh giá hàng tháng. Theo đánh giá, xếp loại hàng tháng thì ông Lê Xuân Quang không có tài liệu chấm điểm và đánh giá xếp loại hàng tháng. Do đó, việc Ban QLDA ĐTXD quận đề xuất UBND quận khen thưởng cho ông Lê Xuân Quang, hoàn thành tốt nhiệm vụ là không đủ căn cứ.

Căn cứ Văn bản số 3775-HĐTĐKT ngày 23/12/2020 của UBND quận Bắc Từ Liêm hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng đối với cá nhân cấp quận năm 2020, trong đó có một trong các tiêu chuẩn để được xét tặng “Giấy khen” cho cá nhân và xét tặng danh hiệu “Lao động Tiên tiến” cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với ông Hoàng Minh Tuệ, từ tháng 1/2020 đến tháng 11/2020, hàng tháng ông Tuệ được đánh giá, xếp loại là hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Hội đồng Thi đua khen thưởng của ban họp bình xét, thống nhất đề xuất UBND quận khen thưởng năm 2020.

Tuy nhiên, quá trình tổng hợp danh sách, tham mưu văn bản trình UBND quận khen thưởng, Phòng Hành chính Tổng hợp, Ban QLDA ĐTXD quận (trực tiếp là bà Nguyễn Kim Ngân, viên chức) đã tổng hợp thiếu ông Hoàng Minh Tuệ.

Việc đề xuất khen thưởng thiếu ông Hoàng Minh Tuệ như đã nêu trên, trách nhiệm chính thuộc bà Nguyễn Kim Ngân, bên cạnh đó có trách nhiệm của Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp chưa rà soát, đối chiếu kỹ danh sách đề xuất khen thưởng và trách nhiệm của ông Ngô Ngọc Vân, nguyên Giám đốc Ban QLDA ĐTXD quận ký tờ trình do Phòng Hành chính Tổng hợp tham mưu đề xuất UBND quận khen thưởng thiếu đối với ông Hoàng Minh Tuệ, là cần nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Từ các căn cứ trên, qua xem xét thấy, nội dung công dân tố cáo có đúng, có sai, cụ thể không đề xuất trình UBND quận Bắc Từ Liêm khen thưởng năm 2020 cho viên chức được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng khen thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ, là nội dung tố cáo đúng; trù dập người tố cáo, là tố cáo sai.

Nguồn: https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/yeu-cau-ubnd-quan-bac-tu-liem-kiem-diem-197280.html

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận