Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang vừa ký quyết định số 989/QĐ-UBND, ngày 27/3/2023 về việc thành lập Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa.

Quyết định nêu, Ban Quản lý cảng cá Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có chức năng trực tiếp quản lý, khai thác các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá được UBND tỉnh giao, phục vụ cộng đồng ngư dân, không vì mục đích lợi nhuận. Ban Quản lý cảng cá có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

canglagi

Hình minh họa.

Về nhiệm vụ, Ban Quản lý có nhiệm vụ quản lý khai thác cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; quản lý hệ thống công trình cảng cá; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong khu vực cảng cá vàkhu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Về quyền hạn, Ban Quản lý được cho tổ chức, cá nhân thuê cơ sở hạ tầng để sản xuất, kinh doanh tại vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá theo phương án khai thác cảng cá đã được phêduyệt và theo quy định của pháp luật. Không cho vào cảng cá hoặc yêu cầu rời cảng cá đối với người và tàu cá không tuân thủ nội quy của cảng cá. Không cho thuê hoặc yêu cầu rời khỏi vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại vùng đất cảng cá, vùng nước cảng cá không tuân thủ nội quy của cảng cá, hợp đồng đã ký kết.

Thu phí, giá dịch vụ hoạt động tại cảng cá theo quy định của pháp luật. Xử lý hoặc đề nghị cơ quan chức năng của địa phương giải quyết vụ việc để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ trong khu vực cảng cá. Có các quyền khác theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý cảng cá có Giám đốc và các Phó Giám đốc; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Phòng Hành chính, tổng hợp và Phòng Kế hoạch, nghiệp vụ.

Các cảng cá trực thuộc, gồm: Cảng cá Hòa Lộc quản lý cảng cá Hòa Lộc và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường; Cảng cá Lạch Hới quản lý cảng cá Lạch Hới và khu neo đậu tránh trúbão cho tàu cá Lạch Hới; Cảng cá Lạch Bạng quản lý cảng cá Hải Thanh, cảng cá Hải Bình và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Bạng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4194/QĐ-UBND ngày 2/12/2014 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Lạch Bạng; số 4195/QĐ-UBND ngày 2/12/2014 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới; số 4196/QĐ-UBND ngày 2/12/2014 về việc chuyển giao Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc, công trình Cảng cá Hòa Lộc từ trực thuộc UBND huyện Hậu Lộc về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận