Vấn đề triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới đợt II/2023.Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới đợt II/2023.

Cụ thể, triển khai Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 14/4/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai phổ biến pháp luật đợt II năm 2023; để phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai nội dung cơ bản của các luật mới được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 4 và các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương ban hành, ngày 12/5/2023, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật đợt II/2023.

anh-hn-dot-2

Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới đợt II/2023. (Ảnh: Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai)

Tại Hội nghị, vấn đề triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lào Cai; sở Văn hoá và Thể thao; Thông tin và Truyền thông, Tư pháp giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Dầu khí, tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 1371/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027; Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, Nhân dân và một số văn bản khác của địa phương ban hành.

Các Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã giới thiệu những điểm mới của các văn bản pháp luật; những nội dung cơ bản của luật, Quyết định của thủ tướng, thực hiện qua phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo người tham dự hội nghị được tiếp cận, nắm được nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận