Kế hoạch nhằm triển khai các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.Mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi của Bộ.

Theo đó, Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

31012020vthuy14 1

Đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. (Ảnh: báo Quân đội nhân dân)

Kế hoạch triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi của Bộ Tư pháp cũng xác định các nội dung cụ thể bao gồm: Triển khai kế hoạch mua sắm hàng hóa năm bảo đảm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGPL) về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo đó, tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương thực hiện một số hoạt động phổ biến pháp luật phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn; tăng cường đưa tin về hoạt động đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phản ánh kịp thời phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nêu gương tiêu biểu trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Cùng với đó, nghiên cứu, rà soát, đánh giá, xây dựng, đề xuất, hoàn thiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tham gia các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đẩy mạnh thi đua, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại Bộ Tư pháp hưởng ứng phong trào “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận