Lào Cai phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 và quý I/2024 nằm trong Top 10 cả nước.Theo đó, mục tiêu được đề ra tại Kế hoạch hành động số 265/KH-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh gắn với cải thiện chỉ số PCI, DDCI năm 2023 và quý I/2024.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Lào Cai đã đưa ra 6 nhóm giải pháp chủ yếu sau:

Nhóm giải pháp về cải cách thủ tục hành chính: Xây dựng và công khai quy trình xử lý công việc ở tất cả các cơ quan, đơn vị để người dân, doanh nghiệp có thể kiểm soát tiến độ thực hiện các thủ tục, vướng mắc và trách nhiệm của người thụ lý.

Tổ chức các buổi gặp gỡ giữa các cơ quan chính quyền Tỉnh với Hiệp hội, doanh nghiệp để lắng nghe ý kiến, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư.

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đổi mới tư duy quản lý, xem doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tượng phục vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện” để phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Vận hành có hiệu quả cao Tổ hỗ trợ doanh nghiệp, nghiên cứu đề xuất các giải pháp cụ thể hỗ trợ hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần nâng cao uy tín của địa phương đối với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Lào Cai.

tp-lao-cai

Lào Cai đưa ra 6 giải pháp nâng chỉ số CPI lên tốp 10 cả nước. Ảnh: BLC

Tập trung mời gọi các nhà đầu tư chiến lược trong nước và nước ngoài để tối ưu hóa những lợi thế của tỉnh, biến thương mại, du lịch thực sự trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nghiên cứu, rà soát, cải tiến ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu từ tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ và trả kết quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; cắt giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự doanh nghiệp và thực hiện các quy định của nhà nước.

Nhóm giải pháp về tiếp cận nguồn lực đất đai, quy hoạch và xây dựng: Công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng trên địa bàn; ban hành khung giá đất sát với thực tế thị trường; Tỉnh Lào Cai công khai các nội dung của đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành để các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, người dân có thể khai thác thuận tiện, tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận.

Nhóm giải pháp về chuyển đổi số và khoa học công nghệ: Thực hiện mạnh mẽ chuyển đổi số trong quản lý nhà nước lĩnh vực đầu tư, nhất là giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp trong việc đăng ký doanh nghiệp và minh bạch trong triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để cắt giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Nhanh chóng tiếp cận và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo Luật Đầu tư mới, gồm 05 hệ thống: Hệ thống đầu tư nước ngoài, Hệ thống đầu tư ra nước ngoài, Hệ thống đầu tư trong nước, Hệ thống xúc tiến đầu tư, Hệ thống quản lý các khu kinh tế.

Đẩy mạnh việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, nộp thuế thu nhập cá nhân trực tuyến; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, sản phẩm; xây dựng hệ thống dữ liệu về quản lý doanh nghiệp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nhóm giải pháp về đào tạo nguồn lao động: Tập trung triển khai Đề án số Đề án số 06-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện   nguồn nhân lực- khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020   2025; có cơ chế chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia giỏi về làm việc tại tỉnh; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nghề và phát triển kỹ năng cho người lao động.

Nhóm giải pháp về tiếp cận nguồn lực tài chính: Đề ra các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn; thực hiện hiệu quả quy định về hỗ trợ lãi vay theo Chương trình kích cầu đầu tư của Tỉnh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy kết nối ngân hàng và doanh nghiệp.

Nhóm giải pháp khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19: Tỉnh tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong điều kiện bảo đảm an toàn.

Ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch bệnh COVID-19 năm 2023 với nội dung công việc và trách nhiệm cụ thể của các sở, ban ngành nhằm đẩy mạnh việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của bộ, ngành liên quan.

Bên cạnh đó, Lào Cai cũng đưa ra giải pháp đối với Thủ trưởng các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND huyện/thị xã/thành phố cần chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ những quy định về điều kiện kinh doanh đã được đơn giản hóa; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh dưới mọi hình thức, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đầy đủ, đúng quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để cán bộ, công chức đơn vị mình có hành vi nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC cũng như các hoạt động công vụ có liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp do đơn vị mình đảm trách.

Tiếp tục triển khai Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) 2023; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường bền vững; thực hiện điều tra, nắm bắt và đánh giá tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh để tham mưu, phản biện kịp thời, phát huy hiệu quả của các chính sách; triển khai và nâng cao hiệu quả trang fanpage DDCI 2023.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận