Trong 10 năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã kịp thời đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần quan trọng tạo nên chuyển biến về tình hình tuân thủ pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân Thủ đô, xây dựng người Hà Nội sống và ứng xử có văn hóa pháp lý, văn minh, thanh lịch.Theo đó, Thành phố đã ban hành, hoàn thiện hệ thống quy định, chính sách, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác PGDPL được thực hiện đồng bộ, toàn diện, chặt chẽ và đi vào nền nếp gắn với trách nhiệm của từng công dân, cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác này.

Công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, sâu rộng, ngày càng thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật, thực hiện theo pháp luật sôi nổi trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh việc tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hình thức truyền thống có hiệu quả, các cấp, các ngành Thành phố đã không ngừng đổi mới áp dụng các hình thức, mô hình PBGDPL có hiệu quả cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

hoc-sinh-truong-thcs-duc-thang-quan-bac-tu-liem-tham-gia-chuyen-de-giao-duc-phap-luat-su-dung-mang-xa-hoi-an-toan-van-minh-9116

Học sinh trường THCS Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) tham gia chuyên đề giáo dục pháp luật Sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh

Như: Đẩy mạnh tuyên truyền qua phương tiện truyền thông, qua hệ thống cơ quan báo, đài Trung ương và Thành phố, Trang thông tin điện tử PBGDPL; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật qua hình thức mới, sáng tạo như thi trực tuyến đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu tuyên truyền nhanh, rộng, kịp thời, thu hút nhiều người tham gia dự thi; tổ chức cuộc thi dưới hình thức xây dựng video và bình chọn.

Đặc biệt, việc tổ chức các cuộc thi, hưởng ứng hội thi là một trong những hình thức tuyên truyền pháp luật đặc biệt có hiệu quả, có sức hấp dẫn, lan tỏa lớn, được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng như hình thức thi viết trên giấy, thi viết trên mạng, thi sân khấu hóa, thi trực tuyến, thi bằng hình thức xây dựng video thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Đây thực sự là mô hình PBGDPL có hiệu quả, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trên địa bàn Thủ đô và trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý của thành phố trong hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PBGDPL của Thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Một số ngành, tổ chức, địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác quản lý nhà nước về PBGDPL nên chưa chủ động trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL hoạt động kiêm nhiệm, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật tuy đông về số lượng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu trong công tác phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, hoạt động chưa hiệu quả.

Công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù được tổ chức thường xuyên nhưng chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cho đối tượng cũng như hình thức, nội dung tuyên truyền theo quy định của Luật PBGDPL. Một bộ phận người dân chưa tích cực tự tìm hiểu, học tập pháp luật và nghiêm chỉnh thực thi, chấp hành pháp luật, nhận thức pháp luật còn hạn chế, vì vậy tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm xảy ra trên địa bàn còn diễn biến phức tạp…

Vì vậy, để công tác PBGDPL ngày càng hiệu quả trong thời gian tới, Thành phố Hà Nội kiến nghị Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên công tác PBGDPL các nhiệm vụ trọng tâm theo từng thời điểm, từng giai đoạn làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ PBGDPL theo lĩnh vực ngành, địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương về trách nhiệm triển khai nhiệm vụ PBGDPL, chủ động tổ chức thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về PBGDPL.

Phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong tham mưu, triển khai công tác PBGDPL, tăng cường trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; đổi mới, sáng tạo trong triển khai công tác PBGDPL đảm bảo phù hợp với tình hình, đối tượng, địa bàn; hình thức, nội dung PBGDPL cần xuất phát từ nhu cầu của đối tượng, tránh dàn trải gây lãng phí, không hiệu quả; chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL.

Thành phố cũng tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác PBGDPL, quan tâm đội ngũ chuyên trách làm công tác PBGDPL; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện công tác PBGDPL kết hợp với việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật; thường xuyên sơ kết, tổng kết nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL, động viên, khen thưởng cho tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác PBGDPL…

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận