Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản.Thế nào là định giá tài sản?

Định giá tài sản là biện pháp điều tra mới được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Việc quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thời hạn định giá tài sản giúp đảm bảo vụ án được giải quyết kịp thời, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu về thời hạn điều tra, thời hạn giải quyết vụ án nói chung.

Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản.

qq

Hình minh họa.

Về thủ tục, điều luật trên quy định cụ thể và chặt chẽ, đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời của hoạt động này. Theo đó, trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra văn bản yêu cầu định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá phải giao hoặc gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

Giá trị tài sản vừa có ý nghĩa đối với việc định tội, định khung hình phạt, xác định thiệt hại do tội phạm gây ra, vừa có ý nghĩa đối với việc giải quyết các vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. Việc yêu cầu định giá tài sản để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

“Điều 215. Yêu cầu định giá tài sản

1. Khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng ra văn bản yêu cầu định giá tài sản.

2. Văn bản yêu cầu định giá tài sản có các nội dung:

a) Tên cơ quan yêu cầu định giá; họ tên người có thẩm quyền yêu cầu định giá;

b) Tên Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu;

c) Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá;

d) Tên tài liệu có liên quan (nếu có);

đ) Nội dung yêu cầu định giá tài sản;

e) Ngày, tháng, năm yêu cầu định giá tài sản, thời hạn trả kết luận định giá tài sản.

3. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra văn bản yêu cầu định giá tài sản, cơ quan yêu cầu định giá phải giao hoặc gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản, hồ sơ, đối tượng yêu cầu định giá tài sản cho Hội đồng định giá tài sản được yêu cầu; gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản cho Viện kiểm sát có thẩm quyền thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra.

4. Việc yêu cầu định giá tài sản để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.”

Thời hạn về định giá tài sản

Theo Điều 216 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về Thời hạn về định giá tài sản như sau:

“Việc định giá tài sản, trả kết luận định giá tài sản thực hiện theo thời hạn nêu trong văn bản yêu cầu định giá tài sản. Trường hợp việc định giá tài sản không thể tiến hành trong thời hạn yêu cầu, Hội đồng định giá tài sản phải kịp thời thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan, người đã yêu cầu định giá biết”.

Thời hạn định giá tài sản là khoảng thời gian luật định mà việc định giá tài sản được tiến hành. Thời hạn định giá tài sản được tính từ thời điểm yêu cầu định giá tài sản cho đến khi trả kết luận định giá tài sản.

Việc định giá tài sản, trả kết luận định giá tài sản thực hiện theo thời hạn nêu trong văn bản yêu cầu định giá tài sản. Nhà làm luật quy định mở về thời hạn định giá tài sản cho cơ quan yêu cầu định giá tài sản.

Thời hạn định giá tài sản phải là khoảng thời gian hợp lí để Hội đồng định giá có thể tiến hành việc định giá được chính xác, khách quan. Trong trường hợp việc định giá tài sản không thể tiến hành trong thời hạn yêu cầu, Hội đồng định giá tài sản phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho cơ quan, người đã yêu cầu định giá biết và phải nêu rõ lí do về việc không thể định giá trong thời hạn được yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận