Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng thì lương Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023 là 11.808.000 đồng, với hệ số lương theo quy định là 6,56.Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) từ ngày 1/7/2023. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng.

Trụ sở UBND tỉnh Sơn La. Ảnh minh hoạ.

Trụ sở UBND tỉnh Sơn La. Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh là một chức danh của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do Hội đồng nhân dân tỉnh trực thuộc bầu ra.

Phó Chủ tịch UBND giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các công việc theo phân công và nhiệm vụ được giao tại các văn bản quy định quyền hạn nhiệm vụ của phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trực thuộc quy định.

Như vậy, việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023 sẽ có nhiều thay đổi.

Theo đó, mức lương của Chủ tịch Phó Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, hệ số lương của Phó Chủ tịch UBND tỉnh là 6,56.

Cách tính lương Phó Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Lương Phó Chủ tịch UBND tỉnh = Mức lương cơ sở X Hệ số lương.

Theo đó, với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2023 thì mức lương Phó Chủ tịch UBND tỉnh năm 2023 là 11.808.000 đồng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn có phụ cấp chức vụ với hệ số là 1,05.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận