Theo quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP, tư pháp, hộ tịch xã là một trong những chức danh của công chức cấp xã có nhiều thay đổi khi cải cách tiền lương.Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì cán bộ, công chức cấp xã, trong đó có công chức tư pháp – hộ tịch được xếp lương như công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo quy định tại bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, lương của cán bộ, công chức cấp xã (chưa bao gồm các khoản phụ cấp nếu có) được tính theo công thức sau:

Lương cán bộ công chức cấp xã = Hệ số x mức lương cơ sở.

Hiện nay, mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP. Như vậy, lương cán bộ, công chức cấp xã sẽ xếp như lương cán bộ, công chức hành chính như sau:

Trình độ Đại học:

1

Trình độ cao đẳng:

2

Trình độ trung cấp:

3

Bậc và hệ số lương đối với công chức tư pháp hộ tích theo bằng cấp.

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì sẽ xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương theo nguyên tắc:

+ Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

+ Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

+ Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

+ Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

Như vậy, bảng lương cán bộ công chức cấp xã cũng được xây dựng theo nguyên tắc trên.

Theo đó, tiền lương cán bộ công chức cấp xã khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ thực hiện theo công thức mới:

Lương cán bộ, công chức = Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) + tiền thưởng (nếu có).

Trong đó:

Lương cơ bản: chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương.

Các khoản phụ cấp: chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương.

Tiền thưởng: quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận