Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng thì lương Chủ tịch UBND quận tại TP Hồ Chí Minh lần lượt là 10.368.000 đồng và 11.808.000 triệu đồng.Mới đây, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) từ ngày 1/7/2023.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng.

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ tháng 7/2023, thì lương Chủ tịch UBND quận tại TP Hồ Chí Minh lần lượt là 10.368.000 đồng và 11.808.000 triệu đồng.

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ tháng 7/2023, thì lương Chủ tịch UBND quận tại TP Hồ Chí Minh lần lượt là 10.368.000 đồng và 11.808.000 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Như vậy, việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương Chủ tịch UBND quận tại TP Hồ Chí Minh năm 2023 sẽ có nhiều thay đổi.

Theo đó, mức lương Chủ tịch UBND quận tại TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, hệ số lương của Chủ tịch UBND quận tại TP Hồ Chí Minh có 2 bậc là 5,76 và 6,56

Cách tính lương Chủ tịch UBND quận tại TP Hồ Chí Minh  như sau:

Lương Chủ tịch UBND quận = Mức lương cơ sở X Hệ số lương.

Với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2023 thì mức lương Chủ tịch UBND quận tại  TP Hồ Chí Minh lần lượt là 10.368.000 đồng và 11.808.000 triệu đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận tại TP Hồ Chí Minh còn có phụ cấp chức vụ với hệ số là 0,80.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận là:

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 29 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông và không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quản lý dân cư trên địa bàn quận theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận