Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng lương Chủ tịch UBND quận của TP trực thuộc Trung ương lần lượt là 10.368.000 đồng và 11.808.000 đồng.Mới đây, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Theo đó, tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành) từ ngày 1/7/2023.

Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 86/2019/QH14 về việc tăng mức lương cơ sở từ năm 2020 trở đi từ 1,49 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.

Như vậy, việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng, mức lương Chủ tịch UBND quận của thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 sẽ có nhiều thay đổi.

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng lương Chủ tịch UBND quận của TP trực thuộc Trung ương lần lượt là 10.368.000 đồng và 11.808.000 đồng.

Sau khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng lương Chủ tịch UBND quận của TP trực thuộc Trung ương lần lượt là 10.368.000 đồng và 11.808.000 đồng.


Việt Nam có 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng là các thành phố trực thuộc Trung ương năm 1976, ngay sau khi đất nước được thống nhất.

Năm 1997, Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và năm 2003 được công nhận đô thị loại I. Năm 2004, Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và năm 2009 được công nhận đô thị loại I.

Theo đó, mức lương Chủ tịch UBND quận của thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, hệ số lương của Chủ tịch UBND quận có 2 bậc là 5,76 và 6,56

Cách tính lương Chủ tịch UBND quận như sau:

Lương Chủ tịch UBND quận = Mức lương cơ sở X Hệ số lương.

Theo đó, với việc tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ tháng 7/2023 thì Chủ tịch UBND quận của thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 lần lượt là: 10.368.000 đồng và 11.808.000 đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND quận của thành phố trực thuộc Trung ương còn có phụ cấp chức vụ với hệ số là 0,80.

Chức danh Chủ tịch UBND quận:

Theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 thì Ủy ban nhân dân quận gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên.

Ủy ban nhân dân quận loại I có không quá 3 Phó Chủ tịch; quận loại II và loại III có không quá hai Phó Chủ tịch.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận là:

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 29 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông và không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; quản lý dân cư trên địa bàn quận theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận