Người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ.Án treo là gì?

Án treo có nghĩa là "tù có điều kiện". Khi bị áp dụng hình phạt tù có điều kiện, người bị kết án phải được thông báo liên quan đến việc tuyên án hoặc ra bản án, về ngày kết thúc thời gian quản chế và về những căn cứ để thi hành bản án, có thể được kết hợp với tiền phạt.

Nói cách khác, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được áp dụng đối với người bị phạt không quá 3 năm tù, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

6278033716869

Hình minh họa.

Theo đó, án treo vẫn là tiền án nếu người phạm tội đã bị kết án và chưa được xóa án tích. Căn cứ tại khoản 4 Điều 85 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định:

“4. Trước khi hết thời gian thử thách 03 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục bàn giao hồ sơ giám sát, giáo dục cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. Vào ngày cuối cùng của thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách. Giấy chứng nhận phải gửi cho người được hưởng án treo, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, Tòa án đã ra quyết định thi hành án, Viện kiểm sát cùng cấp, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở.”

Theo quy định nêu trên thì vào ngày cuối cùng của thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu phải cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo.

Người đang bị án treo tiếp tục vi phạm xử lý thế nào?

Nghĩa vụ của người được hưởng án treo được quy định cụ thể trong Luật thi hành án hình sự 2019. Điều 87 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về nghĩa vụ của người được hưởng án treo như sau:

“Điều 87. Nghĩa vụ của người được hưởng án treo: Có mặt theo giấy triệu tập và cam kết việc chấp hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này;

Thực hiện nghiêm chỉnh cam kết trong việc tuân thủ pháp luật, nghĩa vụ công dân, nội quy, quy chế của nơi cư trú, nơi làm việc, học tập; chấp hành đầy đủ hình phạt bổ sung, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp vì lý do khách quan được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận;

Chịu sự giám sát, giáo dục của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi cư trú, nơi làm việc;

Phải có mặt theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.Hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.

Trường hợp vắng mặt theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật này thì khi hết thời hạn vắng mặt, người được hưởng án treo phải báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình.”

Theo đó, người được hưởng án treo cần phải tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ nêu trên. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ sẽ bị xử lý theo quy định

2. Xử lý trường hợp người hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lênKhoản 5 Điều 65 Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017 quy định:

“ Điều 65. Án treo

5.Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo...”.

Tại Điều 10 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP Hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ Luật Hình sự về án treo quy định:

“Điều 10. Trường hợp người được hưởng án treo bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo do cố ý vi phạm nghĩa vụ.

Người được hưởng án treo có thể bị Tòa án buộc chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo nếu đang trong thời gian thử thách mà cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên.”

Như vậy, trường hợp người được hưởng án treo nếu cố ý vi phạm nghĩa vụ tại Điều 87 Luật Thi hành án hình sự 2019 sẽ bị buộc phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận