nguồn lực - các bài viết về nguồn lực, tin tức nguồn lực

Bảo đảm nguồn lực cho công tác theo dõi thi hành pháp luật

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần nhiều giải pháp trong đó có việc bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Tâm nguyện của Thủ tướng

Tâm nguyện của Thủ tướng

0
“Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông, giải phóng tối đa, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới phát triển nhanh, bền vững”.