Pháp Luật Plus - người tố cáo - các bài viết về người tố cáo, tin tức người tố cáo

người tố cáo - các bài viết về người tố cáo, tin tức người tố cáo

Bộ Chính trị yêu cầu tăng cường bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cơ quan chức năng ở các cấp.

Theo dõi Pháp Luật Plus