Pháp Luật Plus - nghiêm khắc - các bài viết về nghiêm khắc, tin tức nghiêm khắc

nghiêm khắc - các bài viết về nghiêm khắc, tin tức nghiêm khắc

Chỉ cần cách chức vài vị, công việc sẽ chạy ngay, thưa Phó Thủ tướng!

Nếu cách chức vài ba, thậm chí chỉ một, hai người thôi, công việc sẽ chạy băng băng. Còn nếu chỉ nhắc nhở, khiển trách thì ôi thôi, sẽ “nguyễn y vân”.

Theo dõi Pháp Luật Plus