Nghị định 119/2018/NĐ-CP - các bài viết về Nghị định 119/2018/NĐ-CP, tin tức Nghị định 119/2018/NĐ-CP

Hoá đơn giấy có phải hủy trước ngày 01/11/2020 thay thế hóa đơn điện tử hay không?

Thời điểm phải áp dụng hóa đơn điện tử chưa được hiểu thống nhất cùng với vướng mắc là có phải hủy hoá đơn giấy trước ngày 01/11/2020 hay không?

Theo dõi Pháp Luật Plus