Pháp Luật Plus - mua sắm trang thiết bj y tế - các bài viết về mua sắm trang thiết bj y tế, tin tức mua sắm trang thiết bj y tế

mua sắm trang thiết bj y tế - các bài viết về mua sắm trang thiết bj y tế, tin tức mua sắm trang thiết bj y tế

Một số tồn tại ở BV Phổi Ninh Bình

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, BV không thực hiện mua sắm trang thiết bị y tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1