mắc bệnh máu khó đông - các bài viết về mắc bệnh máu khó đông, tin tức mắc bệnh máu khó đông

[Infographics] Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc bệnh máu khó đông

Ứớc tính Việt Nam có khoảng 6.000 người mắc bệnh và 30.000 người mang gen bệnh máu khó đông (Hemophilia).

Theo dõi Pháp Luật Plus