luật thống kê - các bài viết về luật thống kê, tin tức luật thống kê

Luật Thống kê hướng tới cung cấp thông tin kịp thời và xác thực

Luật Thống kê đã tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động thống kê; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1