Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 38/2019/QH14 - các bài viết về Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 38/2019/QH14, tin tức Luật Quản lý thuế (sửa đổi) số 38/2019/QH14

Luật Quản lý thuế sửa đổi có nhiều điểm mới

Theo Bộ Tài chính, Luật Quản lý thuế sửa đổi tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi...

Theo dõi Pháp Luật Plus