luân chuyển - các bài viết về luân chuyển, tin tức luân chuyển

Vẹn nguyên tinh thần "Hồi tỵ"

“Bố trí bí thư cấp ủy, cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương” mà Đảng đã, đang đẩy mạnh là sự kế thừa, phát triển tinh thần Luật Hồi tỵ.

Theo dõi Pháp Luật Plus