Pháp Luật Plus - loại trừ trách nhiệm bảo hiểm - các bài viết về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, tin tức loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

loại trừ trách nhiệm bảo hiểm - các bài viết về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, tin tức loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

8 trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm xe cơ giới

Theo Điều 13 Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, có tới 8 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường thiệt hại.     

Theo dõi Pháp Luật Plus

1