Pháp Luật Plus - Lê Khả Phiêu - các bài viết về Lê Khả Phiêu, tin tức Lê Khả Phiêu

Lê Khả Phiêu - các bài viết về Lê Khả Phiêu, tin tức Lê Khả Phiêu

Những đột phá trong chỉnh đốn đội ngũ cán bộ

Trung ương (TW) đã ban hành nhiều quy định và quyết định quan trọng, tạo cơ sở vững chắc cho việc đánh giá, xử lý và quy hoạch cán bộ.

Theo dõi Pháp Luật Plus