Tỉnh Vĩnh Long, Bắc Giang phải thu hồi hàng tỷ đồng tiền nghiệm thu, thanh toán không đúng

0
Đây là nội dung được Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ trong các kết luận thanh tra.

Tỉnh Vĩnh Long xử lý kinh tế gần 22 tỷ đồng

Theo đó, ngày 17/03/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kết luận thanh tra số 1722/BKHĐT-TTr, trong đó kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chủ trì tổ chức kiểm điểm, xác định nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót,vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra, đồng thời thực hiện một số nội dung, như:

Thực hiện đúng quy định Luật Đầu tư công, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, xác định rõ cơ cấu nguồn vốn; Phê duyệt dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; Khắc phục tình trạng phê duyệt dự án khi chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

blog_112

Ảnh minh hoạ.

Chỉ đạo rà soát đối với những dự án đã phê duyệt trước khi HĐND quyết định chủ trương đầu tư (hoặc đã xác định nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ nhưng chưa được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với nguồn Ngân sách Trung ương) để phê duyệt lại (hoặc phê duyệt điều chỉnh) dự án theo đúng quy định Luật Đầu tư công...

Chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình quy định; Chấn chỉnh đối với các chủ đầu tư, bên mời thầu trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt HSMT, đánh giá HSDT, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật về đấu thầu.

Có trách nhiệm xử lý về kinh tế với tổng số tiền 21.933.663.916 đồng, bao gồm:

Thực hiện các thủ tục theo quy định để điều chỉnh dự toán do tăng không đúng quy định số tiền 15.821.805.213 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm hai mươi mốt triệu, tám trăm linh năm nghìn, hai trăm mười ba đồng), làm cơ sở thanh, quyết toán công trình.

Giảm trừ giá trị thanh toán, quyết toán số tiền là 5.946.232.703 đồng (Năm tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, hai trăm ba mươi hai nghìn, bảy trăm linh ba đồng) do nghiệm thu, thanh toán không đúng.

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền là 165.626.000 đồng (Một trăm sáu mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi sáu nghìn đồng) do nghiệm thu, thanh toán không đúng.

Bắc Giang thu hồi hơn 1,1 tỷ đồng do nghiệm thu, thanh toán không đúng

Ngày 17/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kết luận thanh tra số 9380/BKHĐT-TTr, trong đó kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chủ trì tổ chức kiểm điểm, xác định nguyên nhân, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót,vi phạm nêu trong Kết luận thanh tra, đồng thời thực hiện một số nội dung sau:

Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện việc kiểm tra, rà soát lại toàn bộ số liệu về phân bổ, giao kế hoạch vốn, ứng vốn, giải ngân, nợ đọng xây dựng cơ bản...để có biện pháp xử lý, tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư công.

Kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án đầu tư công; không được phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư nếu không xác định rõ được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình, dự án cần xem xét một cách tổng thể danh mục các dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên trung hạn và từng năm, phù hợp với các mục tiêu chiến lược của địa phương trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và đặc biệt là khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch đầu tư trung hạn và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để đảm bảo hoàn thành dự án đúng thời hạn, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

Xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công.

Chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và Thông tư số 22/2015/TT- BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư.

Chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện: Xuất toán, thu hồi số tiền 1.162.835.000 đồng do nghiệm thu, thanh toán sai quy định, nộp vào Ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giảm trừ số tiền 12.986.561.000 đồng khi thanh toán lần kế tiếp, quyết toán dự án đầu tư.

Đối với việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT). UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BT, Nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện:

Rà soát, kiểm tra đối trừ khoản thuế VAT được hoàn thuế cho Nhà đầu tư và khoản lãi vay cho phần thuế VAT khi thanh toán, quyết toán dự án BT.

Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán theo đúng định mức, đơn giá, khối lượng để triển khai thi công dự án BT và làm cơ sở nghiệm thu, thanh quyết toán dự án BT;

Tổ chức rà soát, ký kết Phụ lục hợp đồng BT điều chỉnh giá họp đồng BT do sai sót về tổng mức đầu tư, phương pháp tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án, phương pháp tính tổng chi phí phát triển giả định của bất động sản theo phương pháp thặng dư làm cơ sở cho việc thanh toán, quyết toán hợp đồng BT.

Lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án BT và dự án khác (thanh toán cho dự án BT) theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính.

Tổ chức lập, phê duyệt tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá trị quỹ đất thanh toán dự án BT theo đúng quy định pháp luật, giá trị chênh lệch nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Rà soát xác định lại tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự án BT và giá trị dự án đối ứng (đối với tất cả các dự án BT thuộc địa bàn của Tỉnh) làm cơ sở lập phương án tài chính của dự án theo đúng quy định pháp luật.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Bình An

Loading...

Bình luận

Messi lập siêu phẩm, Barca hẹn Bayern ở tứ kết Champions League

Với chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Napoli, trong đó Messi đóng góp một siêu phẩm solo, Barca sẽ hẹn Bayern ở tứ kết Champions League 2019/20.

Viết lên hy vọng!

“Viết lên hy vọng- cuốn nhật ký làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ”. Những trang nhật ký được viết bởi các học sinh “cá biệt” hồi hộp và xúc động.

Nhìn những mùa thu đi

Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc nếu tự thân mình mong muốn và đón nhận nó theo một cách tự nhiên nhất...

6 cách đại dịch Covid-19 sẽ thay đổi ngành du lịch mãi mãi

Covid-19 đã thay đổi ngành du lịch mãi mãi theo 6 cách dưới đây.

Xem thêm