không đúng mục đích - các bài viết về không đúng mục đích, tin tức không đúng mục đích

Nhiều doanh nghiệp họ dầu khí sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích

Nội dung này được Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ trong báo cáo mới đây, có thể kể đến như PVGas; DPM; Dầu khí Đông Nam Bộ; Hóa chất Dầu khí…

Theo dõi Pháp Luật Plus

1