Pháp Luật Plus - Khai thông tối đa nguồn lực - các bài viết về Khai thông tối đa nguồn lực, tin tức Khai thông tối đa nguồn lực

Khai thông tối đa nguồn lực - các bài viết về Khai thông tối đa nguồn lực, tin tức Khai thông tối đa nguồn lực

Đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thông nguồn lực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thủ tướng nhấn mạnh: "Xây dựng khát vọng phát triển phải bằng những cơ chế, chính sách, làm cho người hiền tài thật sự được trọng dụng, tôn vinh".

Theo dõi Pháp Luật Plus