Pháp Luật Plus - họp quốc hội - các bài viết về họp quốc hội, tin tức họp quốc hội

họp quốc hội - các bài viết về họp quốc hội, tin tức họp quốc hội

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 11/6, Quốc hội thảo luận lần đầu tại hội trường về dự thảo Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV).

Theo dõi Pháp Luật Plus