Hội nghị học tập quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 11 - các bài viết về Hội nghị học tập quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 11, tin tức Hội nghị học tập quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 11

Bộ Tư pháp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII

Ngày 28/11, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng...

Theo dõi Pháp Luật Plus