hội đồng - các bài viết về hội đồng, tin tức hội đồng

Từ 1/1/2021, hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND cấp tỉnh

Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH HĐND cấp tỉnh (Văn phòng).

Theo dõi Pháp Luật Plus

Masan Group bổ nhiệm Tổng Giám đốc 8X

Masan Group bổ nhiệm Tổng Giám đốc 8X

0
Nghị quyết bổ nhiệm ông Danny Le giữ chức danh Tổng Giám đốc Masan Group nhiệm kỳ 5 năm. Việc bổ nhiệm chính thức có hiệu lực từ 19/6/2020.