Pháp Luật Plus - Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

0
Ngày 26/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh uỷ Hậu Giang- Ban chỉ đạo 35 đã tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”.

Chủ trì và điều hành hội thảo có PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, phó Bí thư Đảng uỷ, phó Giám đốc, phó ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nghiêm Xuân Thành, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Trần Văn Huyến, phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Hậu Giang và đại biểu các tỉnh tham dự.

IMG_3645

Quang cảnh Hội thảo khoa học

Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Phát biểu tại buổi Hội thảo, ông Nghiêm Xuân Thành cho biết; “Hậu Giang tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” có tầm quan trọng và tính cấp thiết cao, là diễn đàn để các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà nghiên cứu tập trung.

Hội thảo lần này là cơ sở để sưu tầm, tập hợp thêm thông tin, tư liệu, làm rõ những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn đặt ra, nhằm phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Hậu Giang nói riêng, cả nước nói chung.

Vì vậy, tôi đề nghị Ban Tổ chức Hội thảo quan tâm tổng hợp đầy đủ những ý kiến, đề xuất của các đại biểu, nhà khoa học, để Đảng bộ tỉnh nghiên cứu, vận dụng và phát huy vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh nhà trong tình hình mới.

Với niềm tin vào trí tuệ và trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các đại biểu, tôi tin tưởng rằng Hội thảo sẽ đạt được kết quả quan trọng, tạo được sức lan toả lớn đến cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân. Củng cố thêm niềm tin, động lực, khát vọng cống hiến, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng tầm và phát triển tỉnh ta toàn diện, vững chắc trong giai đoạn mới. Ông Thành chia sẻ.

IMG_3649

Ông Nghiêm Xuân Thanh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hậu Giang

Khẳng định vai trò của nền tảng tư tưởng đối với Đảng và phong trào cách mạng, ngay từ khi vận động thành lập Đảng, cùng với sự chuẩn bị về chính trị, tổ chức, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực chuẩn bị về mặt tư tưởng. Người khẳng định: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam. Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”[1].

Theo PGS.TS Hoàng Phúc Lâm; Để triển khai các nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, Trung ương đã thành lập các Ban Chỉ đạo Chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa (Ban Chỉ đạo 94); Ban Chỉ đạo đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực lý luận (Ban Chỉ đạo 609); Ban Chỉ đạo đấu tranh trên lĩnh vực văn học nghệ thuật (Ban Chỉ đạo 213) để tổ chức hoạt động hiệu quả nhiệm vụ này.

Đồng thời, với việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từ bên ngoài, Đảng cũng thường xuyên nhấn mạnh đến công tác xây dựng, chỉnh đốn nội bộ Đảng, trong đó tập trung chống lại các biểu hiện xa rời chủ nghĩa Mác – Lênin, phai nhạt lý tưởng, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiêu biểu là Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) khoá VIII về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay (2/1999), Hội nghị Trung ương bốn khóa XI một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay (tháng 1/2012), Hội nghị Trung ương bốn khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ (tháng 10/2016), Kết luận số 21-KL/TW Ban Chấp hành Trung ương bốn khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá” (tháng 10/2021).

IMG_3653

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, phó Bí thư Đảng uỷ, phó Giám đốc, phó ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II đã gợi ý cho Hậu Giang trong việc phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian tới; Vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước....”. Để thực hiện được nhiệm vụ này là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và tiên phong trong thực hiện các nhiệm vụ nhằm tạo bước đột phá, giúp cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt được những hiệu quả nhất định, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị này.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian tới cần thực hiện những giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, vẫn còn tình trạng một số cán bộ cũng chưa ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Biểu hiện của tình trạng này là sự thờ ơ trước những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch của các thế lực phản động; chưa có ý thức đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và cũng tự bằng lòng với nền tảng lý luận đã có sẵn, không nghiên cứu bổ sung, phát triển khiến cho kiến thức lý luận trở nên xơ cứng, lạc hậu, nghèo nàn so với những biến đổi của thực tiễn.

Để khắc phục triệt để tình trạng trên, trước hết cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cán bộ chủ chốt các cấp cần nhận thức đây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Chính vì vậy, cán bộ chủ chốt các cấp mới có ý thức được trách nhiệm trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị này.

Thứ hai, cán bộ chủ chốt các cấp cần phải tích cực tự nghiên cứu, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được xác định là một nhiệm vụ hết sức khó khăn vì “địch đứng trong bóng tối, ta đứng ngoài ánh sáng; địch có năm bảy kẻ thù với nhiều âm mưu, thủ đoạn, được sự hậu thuẫn của tài chính, khoa học - kỹ thuật còn ta vẫn chỉ là một nước đang phát triển”[2]. Hiện nay, Hậu Giang cũng có nhiều nhà khoa học có trình độ học hàm, học vị cao nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được nhiều yêu cầu của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc tham gia viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch là công việc không hề dễ dàng, đòi hỏi người viết không những phải có ý chí, bản lĩnh chính trị vững vàng, dũng cảm, có nhiệt huyết cách mạng cao, mà còn phải có kiến thức lý luận sâu rộng, thực tiễn phong phú, cập nhật, có phương pháp nghiên cứu tốt để triển khai các vấn đề vừa đảm bảo tính khoa học, vừa dễ hiểu, có khả năng tuyên truyền, lan tỏa rộng khắp. Tuy nhiên, trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp tham gia viết bài đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch còn ít và chưa có nhiều bài viết đấu tranh trực diện vào những luận điệu xuyên tạc đó.

Để từng bước khắc phục những hạn chế trên, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải ý thức được trách nhiệm của mình để tích cực nghiên cứu, tự rèn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây là một giải pháp rất quan trọng nhằm trang bị công cụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Thứ ba, cán bộ chủ chốt các cấp ở Hậu Giang cần phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cán bộ chủ chốt các cấp cần phải phát huy tinh thần nêu gương, tiên phong trong việc đấu tranh bảo vệ các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi mặt trận, nhất là không gian mạng; chủ động giới thiệu, lan tỏa những phương pháp, cách thức, kỹ năng bảo vệ nền  tảng tư tưởng của Đảng; luôn vững vàng, kiên định, kiên trì trong bất cứ điều kiện và tình huống nào để tạo thêm niềm tin cho mọi người về tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ tốt đẹp mà nhân dân ta đang xây dựng.

Bằng năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và nhiệt tình cách mạng, cán bộ chủ chốt các cấp tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong cách thức đấu tranh, tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh cụ thể. Đan xen hình thức đấu tranh công khai với bán công khai, ẩn danh; đấu tranh trực tiếp với gián tiếp để thu hút đông đảo mọi đối tượng tham gia nhằm huy động sức mạnh tổng hợp tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là việc riêng của Đảng mà còn là việc chung, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân”[3].

Hữu Lễ

Loading...

Bình luận

Bế mạc Giải dù lượn trên hồ Tà Đùng - Đắk Nông

Giải dù lượn được tổ chức tại KDL Tà Đùng mở rộng tranh cúp Phú Cường năm 2022 được các phi công đánh giá cao, đã khép lại vào chiều ngày 26/6.

Hé lộ bến đỗ của Nguyễn Quang Hải tại Pháp

Tờ báo thể thao uy tín của nước Pháp L'Equipe đưa tin Quang Hải sắp gia nhập Pau FC ở Ligue 2 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Sôi nổi các hoạt động bên lề Hội sách Sơn Trà 2022

Hội sách Sơn Trà năm 2022 diễn ra từ ngày 24 đến 26/6 với 25 gian hàng của các đơn vị kinh doanh, xuất bản sách...

Carnival đường phố chính thức khai màn tại Đà Nẵng

Sự kiện đã mang đến bữa tiệc nghệ thuật đường phố đầy màu  sắc, mở màn cho chuỗi sự kiện mùa hè vô cùng hấp dẫn tại thành phố bên sông Hàn.

Xem thêm

Thế giới Facebook