hoàn thiện - các bài viết về hoàn thiện, tin tức hoàn thiện

Đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác Phổ biến giáo dục pháp luật

Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ký ban hành Quyết định số 175/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Cuộc cách mạng trong ngành Y

Cuộc cách mạng trong ngành Y

0
Khai trương Cổng công khai Y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: “Chúng tôi coi đây là cuộc cách mạng”.