Pháp Luật Plus - hộ kinh doanh - các bài viết về hộ kinh doanh, tin tức hộ kinh doanh

hộ kinh doanh - các bài viết về hộ kinh doanh, tin tức hộ kinh doanh

2019: Hàng vạn hộ kinh doanh phải thay đổi nếu quy định này ra đời

Việc xin các giấy phép con vẫn diễn ra phổ biến và gặp khó khăn. Theo phản ánh, còn nhiều doanh nghiệp bị thanh kiểm tra từ 2 lần trở lên.

Theo dõi Pháp Luật Plus