hiệu lực - các bài viết về hiệu lực, tin tức hiệu lực

Tinh gọn tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả - Điểm sáng của Quảng Ninh

Nghị quyết 19, Nghị quyết 56 của Quốc hội về việc cải cách tổ chức bộ máy chính trị, hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo dõi Pháp Luật Plus