Ninh Bình: Thực hiện công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 791/UBND-VP4 để khắc phục tình trạng xe có dấu hiệu quá tải, lưu thông trên các tuyến đê tại địa bàn tỉnh.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Ninh Bình, trong đó có nội dung phản ánh “mỗi ngày có nhiều lượt xe tải, chở vật liệu xây dựng có dấu hiệu quá tải, lưu thông trên các tuyến đê, đặc biệt là tuyến đê tả sông Hoàng Long, đoạn qua huyện Gia Viễn và Nho Quan, tỉnh Ninh Bình”. Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 791/UBND-VP4 để khắc phục tình trạng trên.

Một xe tải chạy trên tuyến đường tại Ninh Bình.

Một xe tải chạy trên tuyến đường tại Ninh Bình.

Văn bản yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm soát tải trọng xe theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 12/3/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng xe và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 566/UBND-VP4 ngày 12/8/2021.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện các thủ tục để triển khai việc cắm biển báo hạn chế trọng xe trên các tuyến đê theo Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hoàn thiện các biển báo giao thông để tăng cường kiểm soát tải trọng trên các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Gia Viễn, Nho Quan kiểm tra hoạt động vận chuyển vật liệu trên tuyến đê tả Hoàng Long, có giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp chở quá tải trọng (nếu có), báo cáo về UBND tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định./.

Phương Nhi