Những đối tượng nào được sử dụng "Giấy đi đường" lưu thông ở Hà Nội?

Ngày 29/7/2021, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông.

Ngày 29/7/2021, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 2434/UBND-KT về việc thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn TP trong thời gian giãn cách xã hội.

1

 

2

(Tiêu đề do Pháp luật Plus đặt lại)

Phạm Cường - Theo Đảng Cộng sản