12 viên chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn kê khai tài sản không đúng quy định

0
Đoàn thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán.
bvdkls_slider2_1

Trụ sở Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn.

Vào tháng 12/2020, Sở Y tế Lạng Sơn đã ban hành Kết luận Thanh tra nội bộ viêc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác Tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Bệnh viện hạng I, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện. Bệnh viện thực hiện tự chủ toàn bộ theo Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Cơ cấu bô ̣máy tổ chức của Bệnh viện tại thời điểm thanh tra gồm: 01 Giám đốc; 03 Phó Giám đốc; 43 khoa, phòng (trong đó có 10 Phòng chức năng; 26 Khoa lâm sàng; 07 Khoa cận lâm sàng). Tổng nhân lực toàn viện hiện có 837 người, trong đó có 597 viên chức, 258 hợp đồng lao động có thời hạn.

Giám đốc đương nhiệm BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn: Ông Trương Quý Trường

PGĐ bao gồm: Đặng Huy Du, Trần Mậu Việt, Hoàng Mạnh Cương

Nhiều thiếu sót trong công tác tổ chức cán bộ và tài chính kế toán

Được biết, Đoàn thanh tra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính kế toán.

Với việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thì việc kê khai tài sản của 12 viên chức bổ nhiệm (trong có có 7 trường hợp của năm 2019 và 5 trường hợp của năm 2020) còn thiếu thông tin hoặc kê khai không đúng theo quy định.

Đoàn thanh tra qua kiểm tra ngẫu nhiên phát hiện có 03 hợp đồng vào vị trí việc làm Hộ lý chưa có chứng chỉ đào tạo chuyên môn.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra một số tồn tại thiếu sót trong công tác tài chính – kế toán tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Đối với năm 2019, giấy rút dự toán ngân sách số CKNS 0006 ngày 09/4/2019 thanh toán gói thầu mua vật tư sửa chữa máy giặt, máy sấy vải Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trị giá 70.950.000 đồng.

Trong hồ sơ chứng từ thanh toán tuy đã có đề xuất bằng Phiếu trình ngày 08/01/2019 của Phòng Vật tư - TBYT bệnh viện, nhưng lại không có Giấy báo hỏng và đề nghị sửa chữa của đại diện chính bộ phận được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản công là đại diện Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; Đồng thời cũng không thấy có Biên bản kiểm tra, đánh tình trạng kỹ thuật, hướng xử lý sửa chữa của Phòng Vật tư - TBYT hoặc đơn vị tư vấn có trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp kèm theo.

Bên cạnh đó, việc sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 trong 06 tháng đầu năm 2020 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn còn có tồn tại, thiếu sót.

Cụ thể, tại Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước số CKNS 0009 ngày 21/4/2020, thanh toán gói thầu: Mua cấp bách giường Inox (80 chiếc) và tủ đầu giường Inox (80 chiếc) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trị giá: 492 triệu đồng. Hồ sơ chứng từ thanh toán đã có đầy đủ các tài liệu có liên quan.

Tuy nhiên, đơn vị chưa thực hiện đầy đủ quy trình, trình tự, thủ tục về quản lý, sử dụng tài sản công. Cụ thể, toàn bộ số tài sản gồm 80 giường Inox và 80 tủ đầu giường Inox sau khi mua sắm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chưa ban hành Quyết định giao tài sản và chưa có phiếu xuất dùng cho bộ phận trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản là Khoa Truyền nhiễm để trang bị cho Khu điều trị cách ly, phục vụ công tác điều trị cho người nghi bị mắc dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Biên bản bàn giao nghiệm thu thiết bị không có thành phần và chữ ký của đại diện Khoa Truyền nhiễm là bộ phận trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản.

Với việc ban hành các văn bản để triển khai thực hiện Chỉ thị; công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, kết luận Thanh tra cho biết việc chỉ đạo triển khai còn chậm, tại thời điểm Sở Y tế kiểm tra tại đơn vị tháng 7/2018, đơn vị không chứng minh việc ban hành kế hoạch triển khai hoặc văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND trong đơn vị.

Năm 2019 và 2020 đơn vị cũng không chứng minh việc ban hành kế hoạch triển khai hoặc văn bản chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND trong đơn vị.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ chưa thường xuyên. Vẫn còn một số ít bộ phận viên chức trong đơn vị có những hành vi, thái độ chưa phù hợp trong khi thực hiện nhiệm vụ làm nảy sinh thắc mắc, bức xúc dẫn đến đơn thư phản ánh, kiến nghị.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo Đại Đoàn kết.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Báo Đại Đoàn kết.

Yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh có biện pháp chấn chỉnh

Kết luận Thanh tra nêu rõ, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót nếu trên là do việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, đơn vị chưa nắm bắt được đầy đủ kịp thời các chính sách, chế độ về quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc tham mưu của một số bộ phận, cá nhân trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác Tài chính kế toán; Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh còn hạn chế, nhất là trong công tác cán bộ, công tác tài chính.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Giám đốc Sở Y tế Lạng Sơn đã yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra qua thanh tra. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các hạn chế, thiếu sót được phát hiện qua thanh tra.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị theo quy định. Chấn chỉnh, rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại hạn chế về công tác tổ chức cán bộ trong thời gian qua. Rà soát, phối hợp với cơ sở đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho đối tượng có vị trí việc làm hộ lý.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng cần chấn chỉnh, khắc phục đầy đủ những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục mua sắm tài sản, hàng hóa dịch vụ mà Đoàn Thanh tra của Sở Y tế đã chỉ ra.

Chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc nắm bắt và thực hiện đúng các chính sách, chế độ, quy định hiện hành của nhà nước; Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho các Khoa phòng bộ phận có liên quan thực hiện đúng các quy định về mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Sở Y tế Lạng Sơn yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra này và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế trước ngày 29/12/2020.

Lê Hải

Bình luận

Theo dõi Pháp Luật Plus

Tin đọc nhiều

Mở cửa Phú Quốc - Cú hích tái khởi động du lịch

Được biết, ngành du lịch vừa tổ chức hội thảo ngay tại Phú Quốc về chiến lược sách lược để đón khách du lịch trở lại trong những ngày tới.

Tìm bình yên ở Mai Châu

Huyện Mai Châu (thuộc tỉnh Hòa Bình), được mệnh danh là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất miền Bắc Việt Nam.

Tôn vinh văn hóa thổ cẩm trong lễ hội mừng năm mới 2022

“Hương rừng sắc núi” là điểm nhấn của các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ ngày 1/12/2021 đến ngày 2/1/2022.

Chuẩn bị sự kiện Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chương trình khai mạc sự kiện Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 sẽ diễn ra vào ngày 25/3/2022.

Xem thêm