Pháp Luật Plus - đường trường sơn - các bài viết về đường trường sơn, tin tức đường trường sơn

đường trường sơn - các bài viết về đường trường sơn, tin tức đường trường sơn

Một quyết định sáng suốt làm nên nét độc đáo của đường Hồ Chí Minh

Tháng 5 năm 1959, Bộ Chính trị TW Đảng  quyết định mở tuyến đường vận tải Bắc Nam mang tên đường Trường Sơn- đường Hồ Chí Minh.

Theo dõi Pháp Luật Plus